Годишна сметка за 2018 година

Предмет : Достава на годишна сметка за 2018 година

 

ЈЗУ Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид ЕДБ 4020980117702 и МБ 4087445, следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџетите и буџетските корисници објавен на 27.11.2017 година, според член 1. во законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници (,,Службен весник на Република Македонија, бр.61/2002,98/2002,81/2005,24/11 и 145/15), во членот 29 се додава нов став (2), кој гласи: (2) Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар.

Прилог завршна - BPR_Budzetski_korisnici 485 - download

Прилог завршна - BPR_Budzetski_korisnici 487 - download

Прилог завршна - BPR_Budzetski_korisnici 531 - download

Прилог завршна - BPR_Budzetski_korisnici 532 - download

Прилог завршна - BPR_Budzetski_korisnici 737 - download

Прилог завршна - BS_Budzetski_korisnici 485 - download

Прилог завршна - BS_Budzetski_korisnici 487 - download

Прилог завршна - BS_Budzetski_korisnici 531 - download

Прилог завршна - BS_Budzetski_korisnici 532 - download

Прилог завршна - BS_Budzetski_korisnici 737 - download

Прилог завршна - DE_Budzetski_korisnici 485 - download

Прилог завршна - DE_Budzetski_korisnici 487 - download

Прилог завршна - DE_Budzetski_korisnici 531 - download

Прилог завршна - DE_Budzetski_korisnici 532 - download

Прилог завршна - DE_Budzetski_korisnici 737 - download

Прилог завршна - SPD_Budzetski_korisnici 485 - download

Прилог завршна - SPD_Budzetski_korisnici 487 - download

Прилог завршна - SPD_Budzetski_korisnici 531 - download

Прилог завршна - SPD_Budzetski_korisnici 532 - download

Прилог завршна - SPD_Budzetski_korisnici  737 - download