Оддел за венски инвазивни перкутани процедури

Одделот располага со простор,опрема и професионален медицински персонал специјализиран за извршување на специјалистичко-супспецијалистички здравствени услуги од област на венски инвазивни перкутани процедури.

1. Колор doppler dupleks ultrazvuk во дијагностика и проценка на потребен третман кај пациентите со проширени вени и венска инсуфициенција,

2. Интравенски катетерски третман со радиофрекфентенa аблација на површните вени,

3. Радиофрекфентна аблација на перфораторни вени,

4. Третман на телеангиектази и венектази,

5. Третман на отворени рани поради венска инсуфициенција,

6. Флебографија.

Сите тераписки протоколи и процедури кои се применуваат се во согласност  со препораките од Законот за здравствената заштита и протоколите од медицина базирана на докази објавени во Службен весник.