ОДДЕЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНА КАРДИОЛОГИЈА

Одделот располага со простор, опрема и професионален медицински персонал специјализиран за извршување на специјалистичко-супспецијалистички здравствени услуги од област на интервентна кардиологија кај елективни и ургентни пациенти.

Дијагностички процедури

1. Лева срцева катетеризација

- селективна коронарографија

- вентрикулографија

2. Десна срцева катетеризација со инвазивен хемодинамски мониторинг

3. Ангиографија на пулмонално васкуларно корито

Терапевтски процедури

1. Перкутани коронарни интервенции

- балон дилатации на коронарни артерии

-имплантации на коронарни стентови

- интраваскуларен ултразвук

- ротаблација

- FFR

2. Комбинирана механичка и фармаколошка тромболиза на пулмонална тромбоза и емболија

3. Имплантација на интрааортална балон

Сите тераписки протоколи и процедури кои се применуваат се во согласност  со препораките од Законот за здравствена заштита и протоколите од медицина базирана на докази објавени во Службен весник.