Оддел за интензивна нега и болничко лекување

Одделението располага со простор, опрема и професионален медицински кадар за извршување на специјалистичко-супспецијалистички здравствени услуги од област на кардиоваскуларна патологија.

Одделението за интензивна нега и болничко лекување располага со 8(осум) места за интензивно лекување на најкомплексни случаи со примарна кардиоваскуларна патологија  и 16(шестнаесет) места за болничко лекување-полуинтензивна нега, и е опремено со софистицирана опрема за реанимација и терапија во склад со светските стандарди и протоколи.

Дијагностички и тераписки дејности кои ги врши одделението за интензивна нега и болничко лекување се:

- неинвазивен хемодинамски мониторинг-24 часовен ЕKG мониторинг, TA,

  SpO2,

- пласирање на централен венски катетер преку v.jugularis, v.subclavia,

  v.femoralis, v.cubitalis,

- инвазивен хемодинамски мониторинг –артериска линија и континуирано

  мерење на артериски притисок,

- пласирање на Swan ganz катетер и мерење на PWP, CO,

- оксигенотерапија и кислородна поддршка,

- неинвазивна механичка вентилација - CPAP на маска,

- инвазивна механичка вентилација,

- хамодинамска поддршка со инотропна стимулација,

- хемодинамска механичка поддршка со IABP,

- плеурална и перикардна пункција и дренажа,

- поставување индикација  за оперативен третман кај коронарна артериска

  болест и проценка на предоперативен ризик,

- поставување индикација за оперативен третман кај валвуларни мани и

  проценка на предоперативен ризик,

- болничко лекување на пациенти со  компликации после кардиохируршки

  операции

- дијагностика и третман на длабоки венски тромбози,

- дијагностика и третман на пулмонална тромбемболија,

- фибринолиза

- следење,купирање и пријавување на несакани ефекти од аплицираните

  лекови,

- спроведување на 24 часовен хоспитален надзор и следење на сите

  тераписки процедури и компликации поврзани со нив,

- брза и  точна  гасна анализа вклучувајќи и хематокрит,електролити,глукоза

  и CO оксиметрија на артериска крв,

- проценка,консултација,договор и транспорт на пациенти во други

  медицински установи од секундарно или терциерно ниво.

Сите тераписки протоколи и процедури кои се применуваат се во согласност  со препораките од Законот за здравствената заштита и протоколите од медицина базирана на докази објавени во Службен весник.