Годишна сметка за 2017 година

Предмет : Достава на годишна сметка за 2017 година

 

ЈЗУ Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид ЕДБ 4020980117702 и МБ 4087445, следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџетите и буџетските корисници објавен на 27.11.2017 година, според член 1. во законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници (,,Службен весник на Република Македонија, бр.61/2002,98/2002,81/2005,24/11 и 145/15), во членот 29 се додава нов став (2), кој гласи: (2) Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар.

Прилог завршна - 531 BPR_Budzetski_korisnici - download

Прилог завршна - 531 BS_Budzetski_korisnici- download

Прилог завршна - 531 DE_Budzetski_korisnici- download

Прилог завршна - 531 SPD_Budzetski_korisnici (1)- download

Прилог завршна - 532 BPR_Budzetski_korisnici - download

Прилог завршна - 532 BS_Budzetski_korisnici- download

Прилог завршна - 532 DE_Budzetski_korisnici- download

Прилог завршна - 532 SPD_Budzetski_korisnici (1)- download

Прилог завршна - 737 BPR_Budzetski_korisnici - download

Прилог завршна - 737 BS_Budzetski_korisnici- download

Прилог завршна - 737 DE_Budzetski_korisnici- download

Прилог завршна - 737 SPD_Budzetski_korisnici (1)- download