Набавка на медицинска опрема за БЛС и ИМС и медицинска опрема Болнички третман на пациенти

22 ноем. 2019

Наслов на договор: Набавка на медицинска опрема во 2 лота:

     Лот бр.1: Медицинска опрема за БЛС и ИМС

     Лот бр.2: Медицинска опрема за Болнички третман на пациенти

 

Број на публикација: CN1-SO 1.2-SC002/4

Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Св. Стефан” –Охрид, нас Св.Стефан ББ, 6000 Охрид одржува процедура за избор на економски оператор за Набавка на медицинска опрема во два лота во Охрид со финансиска поддршка од Интеррег ИПА програма за меѓугранична соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија 2014-2020”. Тендерското досие е достапно на https://www.cardioohrid.mk и истото ќе биде објавено на веб страната на “Интеррег ИПА програма за меѓугранична соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија 2014-2020”: https://ipa-cbc-programme.eu.

Крајниот рок за поднесување на тендерка документација е 23.12.2019 година до 15:00 часот.

Дополнителни информации, објаснувања и прашања ќе бидат објавени на веб страната на “Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Св. Стефан” –Охрид: https://www.cardioohrid.mk

Tender dossier (.zip file)