Јавен повик за имплементација на проект

22 окт. 2018

Предмет : Јавен повик

На ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања “Св. Стефан”- Охрид му е доделен грант во рамки на првиот повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата на Европската Унија за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија (2014-2020). Насловот на проектот е “Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјани услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција” КРОС4ОЛ (“Corss-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all – CROSS4ALL”).

 Јавен повик Македонски - download

Оглас Македонски - download

Јавен повик Англиски - download

Оглас Англиски - download